ગરનાળામાં વરસાદનું પાણી ભરાય જવાના કારણે બાઈક ફસાઈ

vatsalyanews@gmail.com 30-Jun-2019 05:06 PM 286

રિપોર્ટર પિલોલ મહેન્દ્રપિલોલ રેલ્વે સ્ટેશન ગરનાળામાં વરસાદનું પાણી ભરાય જવાનાકારણે બાઈક ફસાઈ ગઈ હતી.સાવલી તાલુકામાં અસોજ એન પિલોલ વચે ગરનાળામાં વરસાદનું પાણી ભરાય જવાના કારણે બાઈક ફસાઈ ગઈ હતી


1