સતલાસણા તાલુકાની વાવ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની લોકડાઉનમાં સરાહનીય કામગીરી

સતલાસણા તાલુકાની વાવ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની લોકડાઉનમાં સરાહનીય કામગીરી

vatsalyanews@gmail.com 03-Jun-2020 11:58 AM 125

સતલાસણા તાલુકાની વાવ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની લોકડાઉનમાં સરાહનીય કામગીરીતકનીકીના માધ્યમથી છેવાડાની શાળાને જીવંત રાખીવોટસઅપના માધ્યમ થકી બાળકો સાથે ચિંતન અને ડોક લીન્ક થકી પ્રવેશ પ્રક્રિયાની અનોખી પહે....


1