લોકડાઉનના સમયમાં પરપ્રાંતીય લોકો માટે આશરો બન્યું જાડેશ્વર પાલડી ખાતેનું ચિલ્ડ્રન્સ હૉમ

લોકડાઉનના સમયમાં પરપ્રાંતીય લોકો માટે આશરો બન્યું જાડેશ્વર પાલડી ખાતેનું ચિલ્ડ્રન્સ હૉમ

vatsalyanews@gmail.com 08-Apr-2020 03:16 PM 192

રહેવા અને ભોજનની વ્યવસ્થા સાથે આશ્રિતોના આનંદ-પ્રમોદ માટે ટેલીવિઝન, રમતગમતના સાધનો અને પુસ્તકો સહિતની વ્યવસ્થા...........................સંકલન-આલેખનઃ કૌશિક ગજ્જરમાહિતી મદદનીશ, પાટણલોકડાઉનના સમયમાં જો ....


1