મિશન નિરમયા કાર્યક્રમ અંતર્ગત આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા લીલીયા ખાતે સગર્ભા માતાઓની તબીબી તપાસ કરાઈ

મિશન નિરમયા કાર્યક્રમ અંતર્ગત આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા લીલીયા ખાતે સગર્ભા માતાઓની તબીબી તપાસ કરાઈ

vatsalyanews@gmail.com 27-Jul-2019 04:41 PM 227

મિશન નિરમયા કાર્યક્રમ અંતર્ગત આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા લીલીયા ખાતે ૨૩૮ સગર્ભા માતાઓની તબીબી તપાસ કરાઈ૨૦૧૯ રાજ્ય સરકારના મિશન નિરમયા કાર્યક્રમ હેઠળ અમરેલી આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા ૧૦૦ દિવસનો લક્ષ્ય પૂર્ણ કરવા તે....


1