સમગ્ર રાજ્યમાં “એક બાળ એક ઝાડ” નો વિચારબીજ રોપનાર શાળા એટલે ખેડબ્રહ્માની લીલાવંટા પ્રાથમિક શાળા

સમગ્ર રાજ્યમાં “એક બાળ એક ઝાડ” નો વિચારબીજ રોપનાર શાળા એટલે ખેડબ્રહ્માની લીલાવંટા પ્રાથમિક શાળા

vatsalyanews@gmail.com 27-Jul-2019 04:25 PM 326

શ્રી લીલાવંટા પ્રાથમિક શાળા તા. ખેડબ્રહ્માની સ્થાપના ૧૯૬૪માં થઈ હતી. શાળાની શરૂઆતમાં બે લીમડા અને બે બાવડ શાળામાં હતા. ૨૦૧૫થી ૩૩ વૃક્ષોથી શરૂઆત કરી અને ૨૦૧૬માં તેમણે એક બાળ એક ઝાડ લીલાવંટા પ્રાથમિક શા....


1