જોટાણા તાલુકાના રોજગાર વાંચ્છુઓ માટે બુધવારે ઔધોગિક ભરતી મેળો યોજાશે

જોટાણા તાલુકાના રોજગાર વાંચ્છુઓ માટે બુધવારે ઔધોગિક ભરતી મેળો યોજાશે

vatsalyanews@gmail.com 12-Sep-2019 03:56 PM 191

રોજગાર કચેરી મહેસાણા દ્વારા ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ને બુધવારે સવારે ૧૦-૩૦ કલાકે મહિલા ઔધોગિક તાલીમ સંસ્થા,જોટાણા,જયમાડી.કોમ્પલેક્ષ,બસસ્ટેન્ડની સામે જોટાણા ખાતે ઔધોગિક ભરતી મેળાનં આયોજન કરાયું છે. ભરતી મેળામ....


1