પંચમહાલ જિલ્લાના ઘોઘંબા તાલુકાના શિક્ષકોનું સ્તુત્ય પગલું

પંચમહાલ જિલ્લાના ઘોઘંબા તાલુકાના શિક્ષકોનું સ્તુત્ય પગલું

amirdeloliya@vatsalyanews.com 16-Apr-2020 08:24 PM 170

પંચમહાલ.* શ્રેષ્ઠ શિક્ષકનું સન્માન મેળવનાર* બે શિક્ષકોએ ઈનામરૂપે મળેલ રોકડ રકમ* સીએમ રાહતફંડમાં જમા કરાવીઉત્તમ શિક્ષક પોતાના આચરણ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને માર્ગ ચીંધે છે. પંચમહાલ જિલ્લાના બે શિક્ષકોએ કોરો....


1