1200 શ્રમિકો સાથે ની ટ્રેન  રાજકોટ થી ઉત્તરપ્રદેશ થઈ રવાના..

1200 શ્રમિકો સાથે ની ટ્રેન રાજકોટ થી ઉત્તરપ્રદેશ થઈ રવાના..

imtiyazjam@vatsalyanews.com 08-May-2020 03:28 AM 104

રાજકોટ શહેર ની 35 વર્ષ જૂની સંસ્થા કાનુડામિત્ર મંડળ દ્વારા આજની શ્રમિકો ની ટ્રેન માં પણ આર્થિક સહાય,ફૂડ પેકેટ, માસ્ક અને બાળકો માટે ના રમકડા નું વિતરણ પણ કરવા માં આવ્યું હતું. રાજકોટ થી ઉત્તરપ્રદેશ જત....


1