પીપલેજ ગામનો બનાવ : મામ્મા માર્ગરેટ ઓકીયા સ્કૂલના બાળકોનો અવર-જવરનો રસ્તો બંધ કરી દેતા હોબાળો 

પીપલેજ ગામનો બનાવ : મામ્મા માર્ગરેટ ઓકીયા સ્કૂલના બાળકોનો અવર-જવરનો રસ્તો બંધ કરી દેતા હોબાળો 

parimalpatel@vatsalyanews.com 28-Jan-2019 10:23 AM 52

બોડેલી: પરિમલ પટેલછોટાઉદેપુર બ્રેકીંગ :પીપલેજ ગામનો બનાવ : મામ્મા માર્ગરેટ ઓકીયા સ્કૂલના બાળકોનો અવર-જવરનો રસ્તો બંધ કરી દેતા હોબાળોપીપલેજ ગામના સર્વે ન 3 માંથી પસાર થતો મામ્મા માર્ગરેટ ઓકીયા સ્કૂલ ના....

1