તાપી જિલ્લા માં “બેટી બચાવો-બેટી પઢાવો “ નાટક અંતર્ગત અભિયાન યોજાશે

તાપી જિલ્લા માં “બેટી બચાવો-બેટી પઢાવો “ નાટક અંતર્ગત અભિયાન યોજાશે

vatsalyanews@gmail.com 19-Feb-2019 05:19 PM 42

તાપી જિલ્લા માં “બેટી બચાવો-બેટી પઢાવો “ નાટક અંતર્ગત અભિયાન યોજાશે બેટી બચાવો-બેટી પઢાવો જન જાગૃતિ અભિયાન તાપી જિલ્લા માં ભારત સરકાર ના સૂચના અને પ્રસારણ મંત્રાલય/પ્રાદેશિક લોકસંપર્ક કાર્યાલય સોંગ એન....

ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર, વ્યારા ખાતે  કૃષિ મેળો-વ-પાક પરિસંવાદનો શુભારંભ કરાયો

ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર, વ્યારા ખાતે કૃષિ મેળો-વ-પાક પરિસંવાદનો શુભારંભ કરાયો

vatsalyanews@gmail.com 31-Dec-2018 09:14 AM 63

તાપી જિલ્લાના વડામથક વ્યારા ખાતે આવેલા ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્રમાં ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર, વ્યારા, આત્મા પ્રોજેકટ વ્યારા, ખેતીવાડી શાખા, જિલ્લા પંચાયત, તાપી અને કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, વ્યારાના સંયુકત ઉપક્રમે ત....

1