મોરવા હડફ ખાતે ચિંતનશિબીરનુ આયોજન

મોરવા હડફ ખાતે ચિંતનશિબીરનુ આયોજન

amirdeloliya@vatsalyanews.com 11-Jan-2019 10:28 AM 93

પંચમહાલ.મોરવા હડફબ્યુરોચીફ. આમિર દેલોલિયારિપોર્ટર. કાદિરદાઢી*મોરવા તાલુકાના બી.આર.સી.ભવન ખાતે શિક્ષણ સુધારણા અંતર્ગત crc કો.અને તમામ શાળાના આચાર્યશ્રી સાથેની ચિંતન શિબિર પંચમહાલ જીલાના જિલ્લા પ્રા.શિક....

1