વડગામ તાલુકાના ફતેગઢ ગામના તલાટી ક્રમ મંત્રી ની બદલી કરવાની ઊઠી માંગ

વડગામ તાલુકાના ફતેગઢ ગામના તલાટી ક્રમ મંત્રી ની બદલી કરવાની ઊઠી માંગ

vatsalyanews@gmail.com 27-Dec-2018 08:12 PM 93

વડગામ તાલુકાના ફતેગઢ ગામે છેલ્લા ચાર પાંચ વર્ષથી ફરજ બજાવતા તલાટીક્રમ મંત્રી(તલાટી)તેમના અસભ્ય વ્યહાર અને વર્તન ના કારણે લોકોના નઝરે ચડી ગયા હતા.અને પંચાયત માં પણ પુરતો સમય ન આપતા હોવાના કારણે લોકોએ આ....

1