મુંબઈ ના વિવિધ દાતાઓના સહયોગથી જન સેવા સંસ્થા દ્વારા ૧૦૦.જેટલા જરૂરતમંદ લોકો ને ઠંડીની રક્ષણ માટે ગરમ ધાબળા નુ વિતરણ કરવામાં આવ્યું,

મુંબઈ ના વિવિધ દાતાઓના સહયોગથી જન સેવા સંસ્થા દ્વારા ૧૦૦.જેટલા જરૂરતમંદ લોકો ને ઠંડીની રક્ષણ માટે ગરમ ધાબળા નુ વિતરણ કરવામાં આવ્યું,

kutch@vatsalyanews.com 27-Dec-2018 01:39 PM 142

મુંબઈ ના વિવિધ દાતાઓના સહયોગ થી જન સેવા સંસ્થા દ્વારા 100જેટલા જરૂરતમંદ લોકો ને ગરમ ધાબળા નું વિતરણ કરાયું,મુન્દ્રા ના જૈન અગ્રણી હિરેન સાવલા એ ટહેલ મુકતા બૉમ્બે થી ગરમ ધાબળા જન સેવા ને સુપ્રત કરાયા.મ....

1