ડાંગ જિલ્લાના ચનખલ ખાતે માનવીય કલાનું પ્રદર્શન થશે

ડાંગ જિલ્લાના ચનખલ ખાતે માનવીય કલાનું પ્રદર્શન થશે

vatsalyanews@gmail.com 17-Feb-2019 12:05 PM 29

ડાંગ જિલ્લાને ક્લાક્ષેત્ર સહિત રૂપેરી પડદે પણ ગૌરવ અપાવનાર ચનખલની કલા સંસ્થા વન્ય સંસ્કૃતિ લોક સેવા ટ્રસ્ટ કલા અકાદમીના આટર્ટિસ્ટ દ્વારા આગામી તા.23/02/2019 ના રોજ ચનખલ ખાતે ડાંગ ની ચિત્રકળા પ્રદર્શની....

રોડ રસ્તા રિપેરિંગ ન થતાં રોડ રસ્તા રોક આંદોલન ની  ચીમકી.

રોડ રસ્તા રિપેરિંગ ન થતાં રોડ રસ્તા રોક આંદોલન ની ચીમકી.

vatsalyanews@gmail.com 07-Feb-2019 05:41 PM 73

ઉપરોક્ત વિષયના અનુસંધાનમાં આપ ને જણાવવાનું કે,ઉપર દર્શાવેલ રસ્તાનું રિપેરિંગ કામ કરવામાં આવેલ છે. પરંતુ તદન હલકી કક્ષાનું રિપેરિંગ કામ કરવામાં આવેલ છે. જેથી આવતા ચોમાસામાં રસ્તો ફરીથી બિસ્માર હાલત થઈ ....

1