લેડીસ રીસેપ્નીસ્ટ જોઈએ છીએ 7041698109.અમદાવાદ

લેડીસ રીસેપ્નીસ્ટ જોઈએ છીએ 7041698109.અમદાવાદ

rajeshkangasiya@vatsalyanews.com 06-Jan-2020 05:23 PM 99

લેડીસ રીસેપ્સનીસ્ટ જોઇએ છેA-૩૧૯, સ્વામિનારાયણ એવન્યુAEC બ્રિઝ પાસે, નારણપુરા,અમદાવાદ7041698109


Requirement Staff

Requirement Staff

vatsalyanews@gmail.com 04-Jan-2020 11:14 AM 292

female telecaller requiredPost : Marketing/Telly calling .Location: Morbi.Contact :9427222561


રાજકોટમાં એફએમસીજી બેકગ્રાઉન્ડના ઉમેદવારોની જરૂર છે

રાજકોટમાં એફએમસીજી બેકગ્રાઉન્ડના ઉમેદવારોની જરૂર છે

vatsalyanews@gmail.com 19-Dec-2019 12:34 PM 76

અમને એક પ્રતિષ્ઠિત કંપની માટે રાજકોટમાં એફએમસીજી બેકગ્રાઉન્ડના ઉમેદવારોની જરૂર છેપગાર 15000 થી 25000, પી.એફ. , E.S.I.C., અને અન્ય લાભોસંપર્ક - 7383410483/8141617640


લેડીસ રીસેપ્સનીસ્ટ જોઇએ છે અમદાવાદ માં

લેડીસ રીસેપ્સનીસ્ટ જોઇએ છે અમદાવાદ માં

rajeshkangasiya@vatsalyanews.com 14-Dec-2019 03:46 PM 178

લેડીસ રીસેપ્સનીસ્ટ જોઇએ છેA-૩૧૯, સ્વામિનારાયણ એવન્યુAEC બ્રિઝ પાસે, નારણપુરા,અમદાવાદ7041698109


નર્મદા જિલ્લામાં સ્કીલ્સ કાઉન્સીલ ઇન્ડિયા-માણસા દ્વારા સિકયુરીટી તાલીમ માટેના રજીસ્ટ્રેશન કેમ્પ

નર્મદા જિલ્લામાં સ્કીલ્સ કાઉન્સીલ ઇન્ડિયા-માણસા દ્વારા સિકયુરીટી તાલીમ માટેના રજીસ્ટ્રેશન કેમ્પ

khatrijuned@vatsalyanews.com 16-Jul-2019 01:38 AM 290

નર્મદા જિલ્લામાં સ્કીલ્સ કાઉન્સીલ ઇન્ડિયા-માણસા દ્વારા સિકયુરીટી તાલીમ માટેના રજીસ્ટ્રેશન કેમ્પનું આયોજનઆજે સાગબારા અને આવતીકાલે નાંદોદમાં કેમ્પરાજપીપલા, : જુનેદ ખત્રીસિકયુરીટી સ્કીલ્સ કાઉન્સીલ ઇન્ડિય....