ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર, વ્યારા ખાતે  કૃષિ મેળો-વ-પાક પરિસંવાદનો શુભારંભ કરાયો

ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર, વ્યારા ખાતે કૃષિ મેળો-વ-પાક પરિસંવાદનો શુભારંભ કરાયો

vatsalyanews@gmail.com 31-Dec-2018 09:14 AM 56

તાપી જિલ્લાના વડામથક વ્યારા ખાતે આવેલા ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્રમાં ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર, વ્યારા, આત્મા પ્રોજેકટ વ્યારા, ખેતીવાડી શાખા, જિલ્લા પંચાયત, તાપી અને કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, વ્યારાના સંયુકત ઉપક્રમે ત....

1