સ્ટાફ સિલેશન માં ઓનલાઇન ભરતી

સ્ટાફ સિલેશન માં ઓનલાઇન ભરતી

vatsalyanews@gmail.com 18-Mar-2019 12:48 PM 125

સ્ટાફ સિલેશન માં ઓનલાઇન ભરતી (પોસ્ટમા ઓનલાઇન ભરતી) જગ્યાનુ નામ :Postal assistant/ sorting assistant, Data Entry Operators , Lower Division Clerk/ Junior Secretariat Assistantલાયકાત :૧૨ પાસ ફી : ૧૦૦ Ge....


ભારતીય રેલ્વેમાં ઓનલાઇન ભરતી

ભારતીય રેલ્વેમાં ઓનલાઇન ભરતી

vatsalyanews@gmail.com 18-Mar-2019 12:32 PM 227

ભારતીય રેલ્વેમાં ઓનલાઇન ભરતી Groud D Postલાયકાત : ૧૦ પાસ અથવા ITI પાસ ઉમર :૧૮ થી ૩૩ વર્ષ કુલ જગ્યા :103739 છેલ્લી તારીખ :23/04/2019ફી: Genaral /obc:500, Female,SC/ST/PH:250ભારતીય રેલ્વેમાં ઓનલાઇન ભરતી....


GPSC પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ગુજરાત ઈજનેર સેવા, સહાયક મોટર વાહન નિરીક્ષક, રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક, મદદનિશ ઈજનેર, પ્રધ્યાપક જેવી વિવિધ ભરતી ની જાહેરાત

GPSC પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ગુજરાત ઈજનેર સેવા, સહાયક મોટર વાહન નિરીક્ષક, રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક, મદદનિશ ઈજનેર, પ્રધ્યાપક જેવી વિવિધ ભરતી ની જાહેરાત

vatsalyanews@gmail.com 16-Mar-2019 05:30 PM 71

GPSC Recruitment for 1380 Police Inspector (PI), GES, State Tax Inspector Various Others Posts 2018-19 (OJAS)GPSC પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ગુજરાત ઈજનેર સેવા, સહાયક મોટર વાહન નિરીક્ષક, રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક, ....


શૈક્ષણિક સ્ટાફની જરૂર છે

શૈક્ષણિક સ્ટાફની જરૂર છે

vatsalyanews@gmail.com 12-Mar-2019 12:20 PM 464

તપોવન વિદ્યાલય એન્ડ કોમર્સ સ્કૂલ મોરબીમાં સ્ટાફ જોઈએ છે.


રેલ્વે ભરતી સૌથી મોટી ભરતી

રેલ્વે ભરતી સૌથી મોટી ભરતી

vatsalyanews@gmail.com 08-Mar-2019 06:21 PM 206

ધોરણ ૧૨ પાસ અથવા સમકક્ષ આઈ.ટી.આઈ/ડિપ્લોમા અથવા ગ્રેજ્યુએટ અથવા સમકક્ષછેલ્લી તારીખ :૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ફી : (Rs.૫૦૦/-જનરલ /ઓ.બી.સી) (Rs.૨૫૦/-એસ.સી./એસ.ટી.)વય મર્યાદા : ૧૮ થી ૩૦ વર્ષ વધુ જાણકારી માટે : www.sark....