સ્ટાફ જોઈએ છે.

સ્ટાફ જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 11-May-2019 12:20 PM 554

ઓમશાંતિ પેરા મેડીકલ કોલેજમાં નીચેની લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારે અરજી કરવી.(૧) Bsc. અથવા Msc. કુલ ૧૦ જગ્યા (૨) પ્રિન્સિપલ Msc. કુલ ૧ જગ્યા (૩) પ્યુન ધો.૧૨ પાસ ૨ જગ્યા (૪) ક્લાર્ક B.A. અથવા B.Com ૨ જ્ગ્યા (૫....


સ્ટાફ જોઈએ છે.

સ્ટાફ જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 03-May-2019 07:35 PM 539

સ્ટાફ જોઈએ છે.મોરબી શહેરમાં ઓનલાઈન (તમામ પ્રકારનું) કામ કરી શકે તેમજ ગુજરાતી તેમજ ઇંગ્લિશ ટાઈપિંગ નાં જાણકાર હોય તેવા લેડીઝ ની જરુરીયાત છે.તેમજ વધુ જાણકારી માટે પનારા સર ૯૮૨૫૭ ૫૦૭૭૭ નો સંપર્ક કરવો.સ્થ....


શિક્ષકો જોઈએ છે.

શિક્ષકો જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 03-May-2019 07:32 PM 228

મોરબી માં English Medium તેમજ ગુજરાતી મીડીયમ માટે શિક્ષકો જોઈએ છે.S.K.નર્સરી (ગુજરાતી માધ્યમ) Mom kids (English Medium)મળવાનો સમય :- સવારે ૦૮:૦૦ થી ૧૨:૦૦ સુધી.તેમજ વધુ માહિતી માટે ૮૨૩૮૨ ૨૬૬૮૪ પર સંપર્....


શિક્ષકો જોઈએ છે.

શિક્ષકો જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 02-May-2019 03:58 PM 304

નવા શરૂ થતાં શૈક્ષણીક સત્ર માટે ક્રિષ્ના સાયન્સ સ્કુલ મોરબી ખાતે સ્ટાફની જરૂર છે.અરજી કરવા માટે આવવાનો સમય:- સવારે ૦૮:૦૦ થી ૧૨:૦૦ અને ઉમેદવારોએ પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટા સાથે સ્કુલ પર રૂબરૂ મળવું.સ્થળ:- સંસ્....


સ્ટાફ જોઈએ છે.

સ્ટાફ જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 20-Apr-2019 07:22 PM 232

વડોદરામાં પ્રખ્યાત એવું શિવ કેટરર્સ જેનામાટે અનુભવી તેમજ બીનઅનુભવી ગર્લ્સ તેમજ બોય ની જરૂર છે.ઓછામાં ઓછા ૪૦ સ્ટાફ ની જરૂર છે.તેમજ વધુ માહિતી માટે વશરામભાઈ જોષી મો.નં. ૯૯૨૫૨ ૭૦૧૮૯, મુકેશભાઈ જોષી મો.નં.....