ઉમરાળા તાલુકા કોગ્રેસ સમિતિ દ્વારા સ્નેહમિલન સમારોહ યોજાયો

ઉમરાળા તાલુકા કોગ્રેસ સમિતિ દ્વારા સ્નેહમિલન સમારોહ યોજાયો

vatsalyanews@gmail.com 24-Nov-2018 07:12 PM 39

ભાવનગર જિલ્લાના ઉમરાળા તાલુકાના ટીમ્બી ખાતે ઉમરાળા તાલુકા કોગ્રેસ સમિતિ દ્વારા સ્નેહમિલન સમારોહ તથા કારોબારી તથા સમિતિની રચના નિમણૂક પત્ર અપાયેલરિપોર્ટર, ગોપાલ ગોંડલિયાઉમરાળા તાલુકા કોગ્રેસ સમિતિ દ્રા....

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 87

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો

1