અમરેલી જિલ્લાના બગસરા તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે અલ્તાફબિન મુસ્લામની નિમણુંક કરાઈ

અમરેલી જિલ્લાના બગસરા તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે અલ્તાફબિન મુસ્લામની નિમણુંક કરાઈ

vatsalyanews@gmail.com 04-Dec-2018 08:52 PM 58

અમરેલી જિલ્લાના બગસરા તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે અલ્તાફબિન મુસ્લામની નિમણુંક કરાઈ છે. વાત્સલ્ય ન્યૂઝમાં બગસરા તાલુકાના સમાચાર આપવા સંપર્ક કરો. 9898894737

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે.

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે.

vatsalyanews@gmail.com 16-Nov-2017 12:00 AM 79

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

1