સાયલા, થાનગઢ, ચોટીલા માં દુકાનો મા ચોરી કરી નાશતા ફરતા 2  ચોર ને ઝડપી પાડતી સાયલા પોલીસ

સાયલા, થાનગઢ, ચોટીલા માં દુકાનો મા ચોરી કરી નાશતા ફરતા 2 ચોર ને ઝડપી પાડતી સાયલા પોલીસ

vatsalyanews@gmail.com 01-Jul-2018 07:24 PM 71

રિપોર્ટર : દિપકસિંહ વાઘેલાલીંબડી.તાજેતરમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સાયલા તથા ચોટીલા તેમજ થાનગઢ વિસ્તારમાં ખાસ કરીને બજારમાં દુકાનોના તાળા તોડી તેમજ કેબીનોના છાપરા તોડી, પ્રવેશ કરી, દુકાનોના સામાનની ઘરફો....

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 76

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 73

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

1