પાટણ જિલ્લાના સરસ્વતી તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે ઠાકોર શિવજીની નિમણુંક કરાય

પાટણ જિલ્લાના સરસ્વતી તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે ઠાકોર શિવજીની નિમણુંક કરાય

vatsalyanews@gmail.com 12-Aug-2018 10:53 PM 95

પાટણ જિલ્લાના સરસ્વતી તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે ઠાકોર શિવજીની નિમણુંક કરાય છે. વાત્સલ્ય ન્યૂઝમાં સરસ્વતી તાલુકાના સમાચાર તેમજ જાહેરાત આપવા સંપર્ક કરો-9714471300

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 92

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 76

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

1