મહેસાણા જિલ્લાના સતલાસણા તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે મુકેશજી ઠાકોરની નિમણુંક કરાય

મહેસાણા જિલ્લાના સતલાસણા તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે મુકેશજી ઠાકોરની નિમણુંક કરાય

vatsalyanews@gmail.com 21-Jun-2018 08:12 AM 68

મહેસાણા જિલ્લાના સતલાસણા તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે મુકેશજી ઠાકોરની નિમણુંક કરાય છે સતલાસણા તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝમાં સમાચાર તેમજ જાહેરાત આપવા સંપર્ક કરો -8141744155

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 93

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

1