મહેસાણા જિલ્લાના બેચરાજી તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે કનુભા ઠાકોર ની નિમણુંક કરાય

મહેસાણા જિલ્લાના બેચરાજી તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે કનુભા ઠાકોર ની નિમણુંક કરાય

vatsalyanews@gmail.com 03-Aug-2018 04:33 PM 88

મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે કનુભા ઠાકોર ની નિમણુંક કરાય છે બેચરાજી તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝમાં સમાચાર તેમજ જાહેરાત આપવા સંપર્ક કરો - 99782 48724

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 86

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

1