મહીસાગર જિલ્લાના કડાના તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે સોલંકી કુલદીપસિંહની નિમણુંક કરાય

મહીસાગર જિલ્લાના કડાના તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે સોલંકી કુલદીપસિંહની નિમણુંક કરાય

vatsalyanews@gmail.com 21-Jun-2018 08:58 AM 78

મહીસાગર જિલ્લાના કડાના તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ તરીકે સોલંકી કુલદીપસિંહની નિમણુંક કરાય છે કડાના તાલુકાના વાત્સલ્ય ન્યૂઝમાં સમાચાર અને જાહેરાત આપવા સંપર્ક કરોMo. 9998980676

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 86

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો.

1