ગીર સોમનાથ જીલ્લાના કોડીનાર અને ગીર ગઢડા તાલુકામાં ખનીજ.ચોરી પુસ્કળ પમાણમાં થાય છે.. છતાં તંત્ર ઉધ માં છે......?

ગીર સોમનાથ જીલ્લાના કોડીનાર અને ગીર ગઢડા તાલુકામાં ખનીજ.ચોરી પુસ્કળ પમાણમાં થાય છે.. છતાં તંત્ર ઉધ માં છે......?

abhubhaivala@vatsalyanews.com 25-Sep-2018 05:12 PM 95

ગીર સોમનાથ જીલ્લા ના કોડીનાર અને ગીર ગઢડા તાલુકામાં વીસ થી પસીસ ખાણો માં ખનીજ માં ફીયાઓ ખનીજ ચોરી કરી રહયા છે છતાં પણ તંત્ર જરા પણ દયાન ન આપે એનુ કારણ શુ છે એ લોકો ને જરા પણ સમજાતું નથી.અને જો તંત્ર આ....

ગીર ગઢડા તાલુકાના પીછવા ગામના કુદરતી તળાવ નામેન પાળા ઉપર થતી ખનીજ ચોરી પકડતુ ગીર સોમનાથ થી ખનીજ તંત્ર

ગીર ગઢડા તાલુકાના પીછવા ગામના કુદરતી તળાવ નામેન પાળા ઉપર થતી ખનીજ ચોરી પકડતુ ગીર સોમનાથ થી ખનીજ તંત્ર

abhubhaivala@vatsalyanews.com 13-Sep-2018 09:50 PM 142

ગીર ગઢડા તાલુકાના પીછવા ગામે કુદરતી તળાવ ની પાળ ઉપર થી ખનીજ ચોરી પકડતા ગીર સોમનાથ જીલ્લાથ ની ખનીજ તંત્ર ની ટીમમુદા માલ..ચાર ચકરડા એક જનરેટર મળી કુલ સાત લાખ નો મુદા માલ કબજે કરતું સોમનાથ ખનીજ તંત્ર...ર....

ગીર ગઢડા તાલુકાના બોડીદર ગામે ભુતનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં બરફ ની મહા પુજા નુ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શાવણ મહિના ની અમાસ ના દિવસે.

ગીર ગઢડા તાલુકાના બોડીદર ગામે ભુતનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં બરફ ની મહા પુજા નુ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શાવણ મહિના ની અમાસ ના દિવસે.

abhubhaivala@vatsalyanews.com 09-Sep-2018 07:53 PM 128

ગીર ગઢડા તાલુકાના બોડીદર ગામે ભુતનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં બરફની મહા પુજા આયોજન કરવામાં આવ્યું છેઅને શ્રાવણ મહિના ના સેલ્લો દિવસ અને અમાસ ના દિવસે મેળા નુ આયોજન ભુતનાથ મહાદેવ ના સાનિધ્યમાં કરવામાં આવેછે....

ગીર સોમનાથ જીલ્લાના ગીર ગઢડા અને ઉના તાલુકામાં ખનીજ ચોરી નો મોટા પાયે અને જે ની કોઈ હદ નથી તેવો કાળો કારોબાર ચાલી રહ્યો છે છતાં તંત્ર શા માટે દયાન ન આપે એનું કારણ શુ.....?

abhubhaivala@vatsalyanews.com 05-Sep-2018 08:59 AM 116

ગીર સોમનાથ જીલ્લાના ઉના અને ગીર ગઢડા તાલુકામાં અને જયાં ખનીજ નો મોટા પમાણમાં જથ્થો છે તેવા બધાં જ ગામોમાં ખનીજ ચોરી મોટા પમાણથઈ રહી છેછતાં તંત્ર જરા પણ દયાન ન આપે તેનું કારણ શુ છે ? ખરે ખર એવુ લાગી રહ....

ગીર સોમનાથ જીલ્લાના ગીર ગઢડા તાલુકામાં જનમાસ્ટમી ના પવિત્ર દિવસનીઉજવણી  આનંદ ભેર કરવામાં આવી.

ગીર સોમનાથ જીલ્લાના ગીર ગઢડા તાલુકામાં જનમાસ્ટમી ના પવિત્ર દિવસનીઉજવણી આનંદ ભેર કરવામાં આવી.

abhubhaivala@vatsalyanews.com 04-Sep-2018 08:36 AM 208

ગીર સોમનાથ જીલ્લા ના ગીર ગઢડા તાલુકામાં જંન્માષ્ટમી પવિત્ર દિવસની આનંદ અને ઉત્સાહ ભેર ઉજવણી કરવામાં આવી છેઅને આ દિવસે તાલુકા મા અને દરેક ગામમાં મટકી ઉત્સવ નુ પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે

ગીર ગઢડા તાલુકાના બોડીદર ગામ મા ડેંગ્યુ તાવ નો કેસ નોધાયો.છે.

ગીર ગઢડા તાલુકાના બોડીદર ગામ મા ડેંગ્યુ તાવ નો કેસ નોધાયો.છે.

abhubhaivala@vatsalyanews.com 01-Sep-2018 10:22 AM 125

ગીર ગઢડા તાલુકાના બોડીદર ગામે હરેશ ભાઈ લખમણ ભાઈ જાદવ ને તાવ આવતા પાથમિક સારવાર લિધા પછી પણ તાવ વધારે આવતા તેમણે કોડીનાર મનન હોસ્પિટલમાં દાખલ થતાં ત્યાં ડોકટર વે તપાસ કરતાં ડેંગ્યુ તાવ જાહેર કરેલ છે

ગિર સોમનાથ જીલ્લા સોમનાથ એકેડમી સ્કુલ દ્વારા રરક્ષા બંધન નો તહેવાર ખુશી ભર ઉજવવામાં આવ્યો

ગિર સોમનાથ જીલ્લા સોમનાથ એકેડમી સ્કુલ દ્વારા રરક્ષા બંધન નો તહેવાર ખુશી ભર ઉજવવામાં આવ્યો

abhubhaivala@vatsalyanews.com 25-Aug-2018 12:44 PM 95

ગિર સોમનાથ જીલ્લા ના કોડીનાર તાલુકા મા સોમનાથ એકેડમી સ્કુલ દ્વારા રક્ષા બંધન ના તહેવાર ની ધામધૂમ પુવૅક ઉજવણી. કરવામાં આવી છેઆ તહેવારની ઉજવણી નીમતે ઉપસ્થિત રહેલ સોમનાથ ટસ્ટ ના. પમુખ કરસન ભાઈ સોલંકી તથા....

ગિર ગઢડા તાલુકામાં ખનિજ માફીયા ઓનો અનહદ  કાળો કારોબાર. છે.  તંત્ર ખરેખર ઉધ મા છે

ગિર ગઢડા તાલુકામાં ખનિજ માફીયા ઓનો અનહદ કાળો કારોબાર. છે. તંત્ર ખરેખર ઉધ મા છે

abhubhaivala@vatsalyanews.com 23-Aug-2018 06:48 PM 106

ગિર ગઢડા તાલુકાના તમામ ગામો મા ખનીજ ચોરી નો મોટાં પમાણ મા ઘંધો ચાલુ હોવા છતા તંત્ર જરા પણ દયાન આપતું નથી.અને જો તંત્ર દયાન ન આપે તો એવુ માનવામાં આવે કે પોતે ભાગીદારી મા હોય અને ધંધો ચલાવતા હોય તેવુ મા....

ગિર ગઢડા તાલુકા ના બોડીદર સોનપરા અને ભિયાળ જેવા અનેક ગામો મા દારૂ નુ ધોમ વેચાણ થઈ રહ્યુ છે છતાં તંત્ર મૌન શા માટે.  ?અને આ દુશણ બંધ કરવા માટે તમામ ગામનાં સરપંચો એ ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરી છે

ગિર ગઢડા તાલુકા ના બોડીદર સોનપરા અને ભિયાળ જેવા અનેક ગામો મા દારૂ નુ ધોમ વેચાણ થઈ રહ્યુ છે છતાં તંત્ર મૌન શા માટે. ?અને આ દુશણ બંધ કરવા માટે તમામ ગામનાં સરપંચો એ ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરી છે

abhubhaivala@vatsalyanews.com 19-Aug-2018 09:42 AM 213

ગિર ગઢડા તાલુકાના તમામ ગામોમાં અતિશય પમાણ મા દારૂ વેચાણ થઈ રહ્યું છે છતાં પણ તંત્ર બે. દયાન છે શા માટે. ?આ દુશણ બંધ કરાવવા માટે તમામ ગામના સરપંચો એ ઉચ્ચ કક્ષાએ રજુઆત કરી છેરિપોર્ટર. વાળા અભુ ભાઈગિર ગઢ....

કોડીનાર તાલુકાનમા સોમનાથ એકેડમી  સકુલ દ્વારા  ૧૫ મી ઓગસ્ટ ના દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં આવી છે

કોડીનાર તાલુકાનમા સોમનાથ એકેડમી સકુલ દ્વારા ૧૫ મી ઓગસ્ટ ના દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં આવી છે

abhubhaivala@vatsalyanews.com 16-Aug-2018 08:33 AM 305

ગિર સોમનાથ જીલ્લાના કોડીનાર તાલુકામા સોમનાથ એકેડમી સકુલ દ્વારા ૧૫મી ઓગસ્ટ ના દિવસ ની ધામધૂમ પુવૅક ઉજવણી કરવામાં આવી છેતે પસંગ ની ઉપસ્થિતિમાં પમુખ કરસન ભાઈ સોલંકી અને તમામ શિક્ષક મિત્રો એ ભાગ લીધો હતોર....