વાત્સલ્ય ન્યૂઝ ના ડાંગ  જિલ્લાના બ્યુરો  ચીફ  તરીકે નિમણુંક કરેલ છે.

વાત્સલ્ય ન્યૂઝ ના ડાંગ જિલ્લાના બ્યુરો ચીફ તરીકે નિમણુંક કરેલ છે.

vatsalyanews@gmail.com 01-Dec-2017 12:00 AM 159

વાત્સલ્ય ન્યૂઝ ના ડાંગ જિલ્લાના બ્યુરો ચીફ તરીકે વિજય કુંવરની નિમણુંક કરેલ છે. ડાંગ જિલ્લાના સમાચાર તેમજ જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો મોબાઈલ નંબર - 9426130986

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 88

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો

1