ગુજરાત ફેર પ્રાઈઝ શોપ્સ એંડ કેરોસીન લાઇસન્સ હોલ્ડર એસોસીએસન દ્વારા આવેદન આપ્યું જાણો શા માટે..

vatsalyanews@gmail.com 20-Aug-2018 08:13 PM 177

ગુજરાત ફેર પ્રાઈઝ શોપ્સ એંડ કેરોસીન લાઇસન્સ હોલ્ડર એસોસીએસન દ્વારા દુકાન દારો ને આવકનું મધ્યમ વધે તે હેતુસર કલેક્ટર ને 13 મુદ્દાઓ સાથે રજૂઆત કરી આવેદન આપેલ

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

આપના વિસ્તારમાં રિપોર્ટરની નિમણુંક કરવાની છે

vatsalyanews@gmail.com 17-Nov-2017 12:00 AM 95

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં બ્યુરો ઓફીસ તેમજ તાલુકા ખાતે રીપોર્ટ ની નિમણુંક કરવાની છે, પત્રકાર છેત્રે કારકિદી બનાવવા માંગતા યુવાનો પોતાના બાયોડેટા વાત્સલ્ય ન્યુજ ને મોકલી આપો

1