વસ્મોમાં આસિસ્ટન્ટ મેનેજર(ટેક્નિકલ) વોક ઇન ઇન્ટરવ્

વસ્મોમાં આસિસ્ટન્ટ મેનેજર(ટેક્નિકલ) વોક ઇન ઇન્ટરવ્

vatsalyanews@gmail.com 21-Jun-2018 12:00 AM 56

વસ્મોમાં આસિસ્ટન્ટ મેનેજર(ટેક્નિકલ) વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુ..42 જગ્યા17000/- પગાર ધોરણ28 અને 29-06-2018 ના રોજગાંધીનગર ખાતે


ભારતીય સૈન્યમાં સૈનિક કક્ષાની અલગ અલગ જગ્યાઓની ભરત

ભારતીય સૈન્યમાં સૈનિક કક્ષાની અલગ અલગ જગ્યાઓની ભરત

vatsalyanews@gmail.com 04-Mar-2018 12:00 AM 28

ભારતીય સૈન્યમાં સૈનિક કક્ષાની અલગ અલગ જગ્યાઓ (સોલ્જર જનરલ ડ્યુટી, સોલ્જરટેકનીકલ,સોલ્જર ક્લાર્ક્,સોલ્જર ટ્રેડ-મેન,સોલ્જર, ટેકનીકલ એવીએશન વગેરે) પર ભરતી કરવા માટે આગામી તા. ૨૬/૪/૨૦૧૮ થી તા. ૫/૫/૨૦૧૮ દરમ....


1