મેક્સન વીટરીફાઈડમાં સ્ટાફની જરૂર છે

મેક્સન વીટરીફાઈડમાં સ્ટાફની જરૂર છે

vatsalyanews@gmail.com 12-May-2018 12:00 AM 117

*ભરતી..... મેક્સન વીટરીફાઈડ એલ.એલ.પી.*અડ્રેસ: ઢુવા, માટેલ રોડ, તા-વાંકાનેર, જી-મોરબીનીચે જણાવેલ જગ્યાઓ માટે અરજીઓ મંગાવવા માં આવે છે. યોગ્ય લાયકાત, રસ તેમજ અનુભવ ધરાવતા યુવાન ઉમેદવારોએ નીચે જણાવેલ ઈમે....


1