જાણો મોરબી ની  ખ્યાતનામ કોલેજ માં આવી શિક્ષકો અને

જાણો મોરબી ની ખ્યાતનામ કોલેજ માં આવી શિક્ષકો અને

mayankdevmurari@vatsalyanews.com 21-Nov-2018 12:35 PM 13

રિપોર્ટર મયંક દેવમુરારી 8460566870મોરબી ની નવયુગ બી.એડ.કોલેજ માં ધો.11,12માટે ગુજરાતી વિષય માટે સિક્ષકો તેમજ પ્રિન્સિપાલ માટે ની ભરતી પડી બહાર જેમાં અનુભવીને પહેલી પસંદગી કરવામાંઅાવશે


￰એલિટ એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટ્યુટમાં શિક્ષકો જોઈએ છે

￰એલિટ એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટ્યુટમાં શિક્ષકો જોઈએ છે

vatsalyanews@gmail.com 27-Oct-2018 04:30 PM 62

￰એલિટ એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટ્યુટમાં શિક્ષકો જોઈએ છે.સંપર્ક 87588 66366


શિક્ષકો જોઈએ છે....

શિક્ષકો જોઈએ છે....

vatsalyanews@gmail.com 26-Oct-2018 07:39 PM 52

શિક્ષકો જોઈએ છે....જ્ઞાનપથ વિદ્યાલય મોરબીસંપર્ક- 9925628251


નવયુગ ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશનમાં સ્ટાફ ભરતી...

નવયુગ ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશનમાં સ્ટાફ ભરતી...

vatsalyanews@gmail.com 26-Oct-2018 01:37 PM 47

નવયુગ ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશનમાં સ્ટાફ ભરતી...