ઓફીસ સ્ટાફની જરૂર છે

ઓફીસ સ્ટાફની જરૂર છે

vatsalyanews@gmail.com 29-Aug-2018 12:00 AM 227

મોરબી શહેરમાં ફુલ ડે / હાફ ડે ઓફીસ સ્ટાફની જરૂર છે..જગ્યાઓ નીચે મુજબ૧, કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર - ૦૧૨, ઓફિસ બોય - ૦૧૩, સેલ્સ એજ્યુકેટર -૦૧સંપર્ક :- અક્ષર આર્ટ, માધવ માર્કેટ પહેલો માળ, નવા બસ સ્ટેન્ડ પાસે, શન....


Vatsalya news

Vatsalya news

mehulsoni@vatsalyanews.com 23-Jun-2018 12:00 AM 25

Vatsalya news job


 ગુજરાત સ્ટેટ પોલીસ હાઉસીંગ કોર્પોરેશન લી. માં ક્લ

ગુજરાત સ્ટેટ પોલીસ હાઉસીંગ કોર્પોરેશન લી. માં ક્લ

sunilbrahmbhatt@vatsalyanews.com 04-Jun-2018 12:00 AM 114

ગુજરાત સ્ટેટ પોલીસ હાઉસીંગ કોર્પોરેશન લી. માં ક્લાર્ક, ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર અને ઈજનેર ની જગ્યા માટે ભરતીની જાહેરાત.**🎓Gujarat State Police Housing Corporation Ltd. Recruitment for Data Entry Operator,....


સ્ટાફ જોઈએ છે

સ્ટાફ જોઈએ છે

vatsalyanews@gmail.com 16-Jan-2018 12:00 AM 26

વોક ઈન ઇન્ટરવ્યુ


સ્ટાફ જોઈએ છે

સ્ટાફ જોઈએ છે

vatsalyanews@gmail.com 16-Jan-2018 12:00 AM 19

વોક ઈન ઇન્ટરવ્યુ